NT3

ประวัติความเป็นมาของ ตม.จว.มหาสารคาม

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ตั้งขึ้น ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลง ๒๘ เม.ย. ๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยมีอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่ที่ อาคารหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๖ ถ.แจ้งสนิท ต.เลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม

อาคารหลังเดิม

 

           ปัจจุบันย้ายมาอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ 579 หมู่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565


70725

อาคารหลังปัจจุบัน