วันนี้ ( 7 มีนาคม 2567 ) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมตักสิลามหาสารคาม นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายขันชัย สีนอร์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของหน่วยงานภาครัฐ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และราชการส่วนภูมิภาค ในจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วม

     โดยการจัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดมหาสารคาม เป็นการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรภาครัฐ) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (บุคคลภายนอกที่มารับบริการ) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด    
สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรภาครัฐ ให้สามารถนำเกณฑ์แนวทางการประเมิน ITA มาปรับใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงาน และเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในการทำงาน จะช่วยส่งเสริมการยกระดับให้บุคลากรภาครัฐทุกหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่และบริการประชาชนได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว เสมอภาค โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทำให้ประชาชน ผู้รับบริการ เกิดความพึงพอใจสูงสุด จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ส่วนราชการในจังหวัดมหาสารคาม จะได้ร่วมมือกันกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้หน่วยงานเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมและความโปร่งใส
     โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดมหาสารคาม ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ   
 

image
 
 
image
 
image
 
image
 
image