NT3

Toogle Left
เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการคนเข้าเมืองทั้งระบบ Strengthening the Thai Immigration System

 

 

389432

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2559

 ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีข้อกำหนด ดังนี

1. เปิดรับหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ

2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่  1กันยายน 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559  ในวันและเวลาราชการ

3. สถานที่ยื่นคำขอ

ในกรุงเทพมหานคร

ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่)ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) เลขที่ 120หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในส่วนภูมิภาค

ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง
ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง

คลิกอ่านรายละเอียด

1. ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2559
2.
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
     ประจำปี พ.ศ.2559

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
5. คำแนะนำ และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
   - คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
   - แบบข้อมุลบุคคล
   - ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
   - แผนที่แสดงสถานที่พำนักและสถานที่ทำงาน
   - ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
   - ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน
6. เอกสารประกอบแยกตามประเภทของการยื่นคำขอ
   - ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน

Toogle Right